فهرست مطالب:

1-تولید صنعتی قارچ خوراکی

2-جیمز دبلیو سیندان

3- میسلیوم اینترنت طبیعت

4- نور خورشید قارچ و ویتامین دی

5- آماده سازی بستر برای قارچ دکمه ای

6- قارچهای داروئی

7- کدام جهت روبه بالاست

 

تصاویر محصول :
فصلنامه قارچ سال اول شماره یک
فصلنامه قارچ سال اول شماره یک
فصلنامه قارچ سال اول شماره یک
فصلنامه قارچ سال اول شماره یک
مبلغ (تومان) عنوان
4000 فصلنامه قارچ سال اول شماره یک

اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
ایمیل:
آدرس و کد پستی:
توضیحات :